CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Dịch vụ hoàn hảo - Giá cả phải chăng

Xử lý nước

Tiêu chuẩn nước cấp vào RO

Tiêu chuẩn nước cấp vào RO

8/28/2010 9:35:41 AM

Màng RO một màng mỏng làm từ vật liệu Cellulose Acetate, Polyamide hoặc màng TFC có những lỗ nhỏ tới 0.001 micron.

Nguồn nước được bơm cao áp qua hệ thống màng RO. Với cấu tạo đặc biệt, màng RO chỉ cho các phân tử nước tinh khiết đi qua, đồng thời xả bỏ toàn bộ các tạp chất, kim loại, muối, các ion và các chất hữu cơ. Một bộ lọc bảo vệ được đặt trước màng RO để loại bỏ các tạp chất thể rắn. Với cấu tạo đặc biệt, màng RO loại bỏ hiệu quả hầu như tất cả những gì không phải là nước,

CHỉ TIÊU

% GIẢM

CHỉ TIÊU

% GIẢM

Nhôm

97-98%

Nickel

97-99%

Ammonia

85-95%

Nitrate

93-96%

Arsenic

94-96%

Phosphate

99+%

Vi khuẩn

99+%

Polyphosphate

98-99%

Bicarbonate

95-96%

Potassium

92%

Bromide

93-96%

Pyrogen

99+%

Cadmium

96-98%

Radioactivity

95-98%

Canxi

96-98%

Radium

97%

Chloride

94-95%

Selenium

97%

Chromate

90-98%

Silica

85-90%

Chromium

96-98%

Silicate

95-97%

Đồng

97-99%

Bạc

95-97%

Cyanide

90-95%

Natri

92-98%

Ferrocyanide

98-99%

Sulphate

99+%

Flouride

94-96%

Sulphite

96-98%

Sắt

98-99%

Thiếc

98-99%

Chì

96-98%

* Virus

99+%

Magiê

96-98%

* Insecticides

97%

Mangan

96-98%

* Detergents

97%

Thủy ngân

96-98%

* Herbicides

97%

% TDS

95-99%

 

 

Ñaây laø coâng ngheä thöôøng ñöôïc söû duïng trong saûn xuaát pha cheá söõa vì nguoàn nöôùc trong saûn xuaát söõa thöôøng ñoøi hoûi tieät truøng vaø ñoä tinh khieát cao.

Saûn xuaát nöôùc uoáng töø heä thoáng RO laø coâng ngheä hieän ñaïi nhaát hieän nay trong coâng ngheä xöû lyù nöôùc, noù ñaûm baûo chaát löôïng tuyeät ñoái veà söï tinh khieát cho nguoàn nöôùc uoáng, tuy nhieân giaù thaønh ñaàu tö cho coâng trình thöôøng cao.

 

Tin khác

Dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu nước ta có thể dễ dàng chọn lựa công nghệ và thiết bị để xử lý nước

Độ oxy hóa được dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Có 2 phương pháp xác định độ oxy hóa tùy theo hóa chất sử dụng là phương pháp KMnO4 và K2CrO7.

Dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu nước ta có thể dễ dàng chọn lựa công nghệ và thiết bị để xử lý nước

Là các phương pháp sử dụng các thiết bị, máy móc nhằm xử lý hoặc xử lý một phần các chất ô nhiễm có trong nước thải

Đối tác


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text
© 2017 CÔNG TY TNHH MTV NHTBAL NAM TRƯỜNG GIANG
Thiết kế website bởi WEBXAULA